Home » Spot ค่านิยม ๑๒ ประการ สทท.จันทบุรี | เฉลย tepe 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

Spot ค่านิยม ๑๒ ประการ สทท.จันทบุรี | เฉลย tepe 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

Spot ค่านิยม ๑๒ ประการ สทท.จันทบุรี | เว็บไซต์เพลงที่ดีที่สุด

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

Read more useful information for you here.  Lirik Lagu Stop Rushin’ Me – Poetic Ammo — iLirikLagu

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงอื่นๆ ที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อSpot ค่านิยม ๑๒ ประการ สทท.จันทบุรี

Spot ค่านิยม ๑๒ ประการ สทท.จันทบุรี

Spot ค่านิยม ๑๒ ประการ สทท.จันทบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเฉลย tepe 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ

สปอตค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

Read more useful information for you here.  คอร์ดเพลงไม่บอกเธอ | ไม่บอกเธอ คอร์ด | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
Read more useful information for you here.  Club Friday The Series 11 ตอน รักซึมเศร้า EP.3 [1/5] | CHANGE2561 | รักซึมเศร้า ep3 | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

>>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมาก ขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง เฉลย tepe 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ.

#Spot #คานยม #๑๒ #ประการ #สททจนทบร

ค่านิยม ๑๒ ประการ

Spot ค่านิยม ๑๒ ประการ สทท.จันทบุรี

เฉลย tepe 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.